บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC2_02_02
การศึกษาขั้นตอนการแทรกมอนอเมอร์ 2-เมทิลและ 2-ฟีนิลออกซาโซลีนกับตัวเร่งปฏิกิริยาเซอร์โคโนซีนแคตไออนโดยวิธีการจำลองแบบโมเลกุล
Molecular Modeling Studies on the Insertion of 2-Methyl and 2-Phenyl Oxazoline Monomer into the Cationic Zirconocene Catalyst
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชุติกาญจน์ พยมโพธิ์
  2. ศิวิมล วงศ์แสง