บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
The efficacy of colored local plants as gel dye in electrophoresis technique
การศึกษาประสิทธิภาพจากการใช้สีที่สกัดจากพืชท้องถิ่นทดแทนสีย้อมเจลในเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิส
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. พันคำพร พ่วงดี
  2. ณัฐนรี บัวแก้วเทศ