บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การพัฒนาเตาเผาชีวมวลต้นทุนต่ำแบบไร้ควันด้วยระบบละอองน้ำ
Development of low-cost smokeless biomass stove by using atmospheric pressure spray system
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. จารวี วงศ์วิเศษ
  2. สิริภัทร์ มีอินทร์ถา