บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การหาตำแหน่งที่เหมาะสมของสถานที่อพยพและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยใช้ขั้นตอนวิธีของครูสกาวล์
Searching for location of evacuation and assistance to flood victims by using Kruskal’s algorithm
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธัญจิรา ร่มเพชร
  2. พิชญา บัวงาม
  3. พิชญาภัคดิ์ หทัยวสีวงศ์