บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาสมบัติพืชสมุนไพรในการติดตามสภาวะกรดเบสของ Lactobacillus sp.
Characterization of pH indicators from herbal extract for Lactobacillus sp.
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาเคมี
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. พรรณพร ไชยโย
  2. ศะศิกานต์ เดียวสุรินทร์