บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
ประสิทธิภาพของการปลูกเชื้อรา อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ร่วมกับแบคทีเรียละลายฟอสเฟตต่อ การส่งเสริมการเจริญเติบโตของแก่นตะวัน
Effect of arbuscular mycorrhizal fungi co-inoculate with phosphate solubilizing bacteria on the growth of Jerusalem artichoke
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภาณุพงศ์ ศรีศกุน