บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาอิทธิพลของอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS ดัดแปลงที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตและน้ำตาลซูโครสที่มีผลต่อปริมาณแป้งในรากสะสมอาหารของมันสำปะหลัง
Alternative: Influence of MS supplement with sucrose and auxin on quantity starch in cassava storage root
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. กนกวัลย์ มีระหงษ์
  2. ยุพเรศ ทองหมู่