บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การพัฒนากากมันสำปะหลังที่เหลือจากการผลิตกรดซิตริกเพื่อเป็นหัวอาหารไก่
Development of cassava pulp from citric acid productin for adding to chicken feed
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธัญพร บุญกิตติธนากูล
  2. รมิตา ตันวาณิชกุล