บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
Isolation and characterization of protease producing bacteria for application in industry
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. สิริกานต์ บุพศิริ
  2. ภัทราพร แสงทอง