บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus flavus ของเชื้อราปฏิปักษ์
Antifungal Property on Aspergillus flavus by Antagonistic Fungi
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปวรา นาโพธิ์ตอง
  2. ปิยวรรณ ทองไทย