บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การเเยกและการศึกษาเเบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อเเบคทีเรีย Acinetobacter baumannii
Isolation and Characterization Acinetobacter baumannii bacteriophage
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศุภกร บัวดี
  2. ณัฐวุฒิ ชุติวีรวัฒนากุล