บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาสารองค์ประกอบในกากกาแฟที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ Acetylcholinesterase
Actylcholinesterase inhibitory activity analysis of potent chemicals in coffee ground
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาเคมี
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธาม พลศรีสุทธิกุล
  2. กรกัญจน์ มีจักร