บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การประยุกต์ใช้สารเปลี่ยนสถานะร่วมกับคอนกรีตมวลเบาเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่กรอบผนังอาคาร
Application of phase change material with lightweight concrete for heat transfer reduction into the building wall
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. กนกธร ศานตินนท์เศรษฐ์
  2. กานต์พิชชา อารยโกศล