บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การระบุและคัดแยกยีนฮิสโทนดีอะเซทิลเลส 8 ของพยาธิใบไม้ในตับ
Identification and isolation of Opisthorchis viverrini histone deacetylase 8
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธัญญารัตน์ ทองแกมแก้ว
  2. รณกฤต ตระกูลเสนาธง