บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การจำแนกเพศอินทผลัมโดยใช้เครื่องหมายดีเอนเอ
Sex determination of date palm using DNA markers
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation

สมาชิกกลุ่ม


  1. บุญมหาศาล แสงศักดา
  2. วัชรพงศ์ จันทร์เขียน