บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การเก็บรักษาพันธุ์พริกแดงจินดา (Capsicum frutescens L.) และมะเขือเปราะ (Solanum melongena L.) ภายใต้สภาพเยือกแข็งโดยวิธี vitrification
Cryopreservation of Capsicum frutescens L. and Solanum melongena L. using vitrification method
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภูมิชนก คำพิทักษ์
  2. ศรพรหม รัฐวงษา