บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาประสิทธิภาพของเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนจากไคโตซานและพอลิอะคริโลไนไตรล์-โค-สไตรีน ซัลโฟนิกแอซิด
Proton conducting membranes from chitosan and poly(acrylonitrile-co-styrene sulfonic acid)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาเคมี
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. เพ็ญพิชา เรืองวงศ์วิทยา
  2. อัจฉรา แสงยศ