บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_05_03
การคัดเลือกเชื้อราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรไทยที่สามารถควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าในมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii
Screening of Endophytic Fungi from Thai Medicinal Plants for Biological Control of Tomato Collar Rot Caused by Sclerotium rolfsii.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภัทราพร มฆวันดลพัฒน์
  2. อรธิดา งอกนาวัง