บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาสารเคมีและการทดสอบพิษในระดับเซลล์ และระดับสารพันธุกรรมของพืชสกุล Persicaria 2 ชนิด
Phytochemical study and Pre-Clinical trial of two Persicaria species
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณิชาปวีร์ รัตนมุง
  2. ปัญญภัทร อุปัญญ์