บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การทดสอบผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดทานได้ต่อการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
Effect of Bioactive Compound from Edible Mushroom on Bacteria’s Growth
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. มุกมณี รัตนโกสม
  2. วริศรา ละลี