บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
สมบัติบางประการของพหุนามเชบีเชฟ
Properties of Chebyshev polynomials
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐนนท์ จำลองราษฎร์
  2. ศุภวิชญ์ จันทร์ศิริตระกูล