บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การผลิตรีเทนเนอร์สำหรับงานทันตกรรมจัดฟันโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม
Production of aligner for orthodentics by computer aided engineering
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปรมาภรณ์ อภิธรรมบัณฑิต
  2. นพนภัส หันตุลา
  3. จิรภัทร เทียนทอง