บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยวิธีการสร้างตะกอนโดยใช้เมล็ดถั่วเขียว
The water quality improvement with coagulant method by green bean seed
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ก้องสกุล พันธุ์ยาง
  2. กนกลักษณ์ คุรุศาสตรา