บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร เพื่อลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนบนเปลือกไข่
Efficiency of medicinal plant extracts to reduce the amount of Bacterial Contamination on egg shell
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชนนิกานต์ บัวขาว
  2. ณัฐชยา อนิลบล
  3. วีนณ์ นาคทอง