บัญชีผู้ใช้


ติดต่อ


สอบถามข้อมูล  

- โครงการ วมว.-มข.  

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ : 043-202532 โทรสาร 043-202371

โทรศัพท์มือถือ : 080-4010744 , 099-2032111 , 080-1816668

E-Mail : scius_kku@kku.ac.th


- สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เลขที่ 75/47 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

นายศราวุฒิ  ทั่งนาค : โทร  02-333-3863  โทรสาร 02-333-3885 

E-mail : saravut.t@most.go.th