บัญชีผู้ใช้


คำชี้แจงสำหรับนักเรียนในการลงทะเบียนโครงงาน

วันเวลาที่เขียน: 2017-01-19 10:56:48

การสร้างโครงงาน

นักเรียนที่มีผู้ร่วมทำโครงงานมากกว่า 1 คน จะต้องทำการสร้างโครงงานและเพิ่มสมาชิกผู้ร่วมทำโครงงานเข้าไปก่อน โดยจะให้ตัวแทนนักเรียนในกลุ่มเพียง 1 คนสร้างและเพิ่มสมาชิก หลังจากสร้างและเพิ่มสมาชิกแล้ว สมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถอัพโหลดไฟล์หรือแก้ไขไฟล์ได้ โดยไฟล์ของสมาชิกทุกคนจะแสดงเหมือนกันหากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม