บัญชีผู้ใช้


1. กำหนดการลงทะเบียนและส่งผลงาน

วันเวลาที่เขียน: 2017-12-12 10:33:00

§   กำหนดการลงทะเบียนและส่งผลงาน


12 ธ.. 60 – 15 ธ.. 60

ผู้ประสานงานแต่ละศูนย์ แจ้ง e-mail ของนักเรียนทุกคนไปยังผู้จัด

24.. 60 – 25 .. 60

ผู้จัดแจ้ง username กลับไปยังศูนย์ต่างๆ

6 - 31.. 61

เปิดระบบให้นักเรียนลงทะเบียน

แนบ Abstract

ระบุสาขาและประเภทการนำเสนอ

Size เสื้อ

31.. 61

ปิดระบบ เพื่อให้ผู้จัดเช็คข้อมูล และสรุป

1 – 14 .. 61

ผู้จัดแจ้งและประสานงานกับผู้ดูแลนักเรียนแต่ละศูนย์เพื่อตรวจสอบข้อมูล

1528.. 61

เปิดระบบ เพื่อให้นักเรียนแก้ไขข้อมูลโครงงานเท่านั้น

แนบ Extended abstract

(หลังจากปิดระบบ นักเรียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาและประเภทการลงทะเบียน)

28.. 61

ปิดระบบ

6 มี.. 61

ผู้จัดแจ้งรหัส Poster หรือรหัส oral presentation

8 – 29 มี.. 61

เปิดระบบ ให้นักเรียนอัพโหลด abstract และ Extended abstract ที่ปรับปรุงแก้ไขพร้อมใส่รหัสที่ได้รับ

31 มี.. 61

ปิดระบบ