บัญชีผู้ใช้


ขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียนกิจกรรม 7th SCiUS  Forum

วันเวลาที่เขียน: 2017-02-28 19:07:20

1.  อัตราค่าลงทะเบียน ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ศูนย์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง คนละ 4,200 บาท

** กรณีประสงค์พักเดี่ยว ศูนย์ชำระส่วนต่างค่าที่พักเพิ่ม

2.  ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องโอน ก่อนโอนเงินค่าลงทะเบียนที่คุณทิพย์ภาวัลย์ วงษ์วิลาศ

โทร. 080-1816668 โดยโอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

    ชื่อบัญชี  เงินรายได้  ม.ขอนแก่น  (คณะวิทยาศาสตร์)   สาขา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                 

    เลขที่บัญชี 551-3-02644-8

3.  ยืนยันการชำระเงินแล้ว โดยส่งอีเมล์สำเนาเอกสารการชำระเงินมาที่ scius_kku@kku.ac.th ระบุข้อความในเอกสารหลักฐานการโอนว่า    

    ค่าลงทะเบียนกิจกรรม 7th SCiUS  Forum ของศูนย์มหาวิทยาลัย........................................... 

4.  โปรดชำระเงินเงินภายในวันศุกร์ที่  21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 

5.  ค่าที่พักของวันที่เข้าพักก่อนและหลังวันลงทะเบียน/ค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานขับรถ ชำระเงินสดในวันที่เข้าพักกับโรงแรมโดยตรง

 

*** หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเกี่ยวกับการชำระเงินติดต่อได้ที่

นางสาวทิพย์ภาวัลย์ วงษ์วิลาศ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการ วมว.-มข.

โทร 080-1816668 หรืออีเมล scius_kku@kku.ac.th